Kvalita a ŽP

Politika kvality

E videntne kvalitní dodávatelia a naša spolupráca s nimi je kľúčom k zvyšovaniu kvality nami dodávaných a vytriedených surovín.

M otivovaní a schopní zamestnanci sú zárukou napredovania celého podniku, preto budeme neustále zabezpečovať zvyšovanie ich odborností.

K ontrola plnenia stanovených cieľov a ich pravidelné preskúmanie sú potrebné na dosiahnutie strategických zámerov organizácie.

M onitorovanie, analýza a naše operatívne rozhodovanie na základe faktov zabezpečuje rast kvality nami poskytovaných a vytriedených druhotných surovín.

E fektívne fungovanie a neustále zlepšovanie procesov ako aj celého systému kvality je prostriedkom na zvyšovanie produktivity znižovania nákladov.

Ť ažko získaný ale spokojný zákazník je reklama sama o sebe, preto naším prvoradým cieľom je predaj kvalitne vytriedenej suroviny.

enviromentalna-politika

Environmentálna politika :

Aj napriek tomu, že podnik Július Kmeť EM-KMEŤ je svojou veľkosťou zaraďovaný k malým podnikom, uvedomuje si svoju zodpovednosť voči životnému prostrediu. Zber a starostlivé spracovanie kovového odpadu významne vplýva na znižovanie jeho množstva vo voľnej prírode. Jedným zo základných cieľov je, aby celý proces spracovania v podniku prebiehal v súlade so stanovenou environmentálnou politikou.
K tým najzákladnejším bodom patrí:

  • Zabezpečovať súlad s legislatívnymi požiadavkami v oblasti environmentu
  • Zlepšovať priame a nepriame vplyvy na ŽP
  • Školeniť a motivovať zamestnancov a vykonávať všetky činnosti v súlade s environmentálnou politikou
politika-bozp

Politika BOZP:

Július Kmeť EM-KMET si uvedomuje potrebu mať kvalifikovaných a školených zamestnancov na vykonávanie práce , ako aj dôležitosť dodržiavania politiky BOZP pri výkonne ich práce. Podnik sa zaväzuje zabezpečovať a vytvárať pracovné prostredie, v ktorom je zaručené zdravie a bezpečnosť zamestnancov.
Vytvárať pozitívnu zdravotnú a bezpečnostnú kultúru dodržiavaním právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Základným bodmi politiky BOZP sú :

  • Dodržiavať záväzky vyplývajúce z legislatívny pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP);
  • Udržiavať a trvalo zdokonaľovať úroveň riadenia systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;
  • Vytvárať pracovné podmienky s cieľom znižovať alebo eliminovať riziká spôsobujúce ujmu na zdraví a majetku;
  • Zabezpečiť účasť zamestnancov spoločnosti na realizácii programu, uskutočňovaní a napĺňaní cieľov politiky BOZP;

Máte záujem o naše služby?