Naša práca

NAŠA PRÁCA

Cieľom podniku Július Kmeť EM-KMEŤ je trvalá udržateľnosť kvality dodávaných kovových materiálov s ohľadom na životné prostredie. Hlavným zameraním je manipulácia s kovovým odpadom v celom cykle od kúpy, triedenia, spracovania, skladovania, až po jeho samotný predaj.

Podnik pri prevoze, spracovaní a skladovaní materiálu pristupuje individuálne v závislosti od jeho druhu, množstva, formy a možnosti dopadu na životné prostredie. Kovový odpad je prepravovaný a skladovaný v kovových ohradových paletách, vreciach Big-Bag a v kontajneroch (1,5m3-33m3). V prípade potreby sú kontajnery zapožičiavané a umiestňované v prevádzkach dodávateľov. Vozový park pozostáva z nákladného vozidla (nosnosť 8 ton), ramenného nakladača (nosnosť 8 ton) a hákového kontajnerového naťahovača s hydraulickou rukou (nosnosť 14 ton) a VZV. Každý materiál je zodpovedne odvážený nákladnou a kontrolnou váhou.

Podnik má vlastné skladové kapacity, materiál je uskladnený podľa vnútropodnikových skladových smerníc. Neoddeliteľnou súčasťou celého procesu v podniku je ľudská práca, kvalifikovaní a školení zamestnanci s pridanou hodnotou.

Máte záujem o naše služby?